03/05/2024

61 Lượt xem

Phòng Tài chính kế toán

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Học vị

1

Hoàng Mạnh Khiêm Trưởng phòng Thạc sĩ

2

Lê Thị Tâm Phó phòng Thạc sĩ

3

Đỗ Thị Yến Chuyên viên Cử nhân

4

Lê Thị Việt Chuyên viên Cử nhân

5

Đinh Thị Thu Sương Chuyên viên Thạc sĩ

Chức năng:

–        Quản lý tài chính toàn bộ các hoạt động thu, chi của Trường;

–        Quản lý về mặt giá trị tài sản Nhà trường như: đất đai, nhà xưởng, thiết bị,…

Liên hệ:

+ Địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán (phòng A.07) – Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM

+ Điện thoại: 028 3731 2369

+ Email: tckt@hitu.edu.vn

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN